ПОЛІТИКА ЩОДО ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Політика конфіденційності ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. може отримати про Користувача під час використання ним сайту, сервісів, служб, програм, продуктів або послуг, і в ході виконання ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. будь – яких угод і договорів з Користувачем, включаючи можливість розсилки інформації, в тому числі і рекламного характеру (далі – Використання).
  2. Використання Сервісів ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання.
  3. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. виходить з того, що Користувач, який ініціює використання, свідомо визначає свої запити і контролює технічні параметри використовуваного ним обладнання, а також ознайомився зі цією Політикою в повному обсязі. У разі незгоди Користувача з політикою використання має бути припинено.
 2. ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.
  1. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:
   1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі участі у використанні. Обов’язкова для надання Використання інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
   2. Дані, які автоматично передаються в результаті використання Користувачем за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookie, інформація про браузер Користувача (або іншій програмі, за допомогою якої здійснюється доступ до використання), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата і час доступу, адреси запитуваних сторінок та інша подібна інформація.
   3. Інша інформація про Користувача, можливість отримання якої обумовлена технічно.
  2. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайтах ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd., в тому числі в результатах пошуку.
  3. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. і Користувач виходять з того, що Користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.
 3. МЕТИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  1. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. збирає та зберігає тільки ту персональну інформацію, яка необхідна для надання/отримання використання, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.
  2. Персональну інформацію Користувача ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. обробляє в наступних цілях:
   1. Ідентифікація сторони в рамках використання, угод і договорів з ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd.;
   2. Надання Користувачеві можливості персоналізованого використання та виконання угод і договорів;
   3. Зв’язок з Користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача, включаючи можливі розсилки інформаційного та рекламного характеру;
   4. Поліпшення якості Використання, зручності, розробка нових можливостей і опцій Використання;
   5. Таргетування рекламних матеріалів;
   6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
  3. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. має право обробляти інформацію про користувачів Інтернету, отриману в результаті обміну інформацією з третіми особами, за умови, що останні отримають попередню згоду користувачів Інтернету на зазначену обробку.
 4. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА ТА ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ
  1. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її безпека, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих опцій використання, Користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.
  2. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. має право передати персональну інформацію Користувача третім особам в наступних випадках:
   1. Користувач висловив згоду на такі дії;
   2. Передача необхідна для використання Користувачем певного виду опцій використання або для виконання певної угоди або договору з Користувачем;
   3. При використанні Користувачем сервісів і послуг компаній, що надають послуги фінансового характеру;
   4. Передача передбачена російським або іншим застосовним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
   5. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов’язання щодо дотримання умов цієї політики стосовно отриманої ним персональної інформації;
   6. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує положення чинного законодавства РФ в даній області, або документи, що містять умови використання конкретних опцій використання, а також цього документа.
   7. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення можуть бути отримані знеособлені статистичні дані, які передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd..
  3. При обробці персональних даних користувачів ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».
 5. ЗМІНА І ВИДАЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
  1. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину.
  2. Користувач також може видалити надану їм в рамках певного облікового запису персональну інформацію.
  3. Права, передбачені пп. 5.1. і 5.2. наступної Полiтикi, можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. зберегти змінену або віддалену Користувачем інформацію на строк, встановлений законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.
 6. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ФАЙЛІВ COOKIE І ЛІЧИЛЬНИКІВ
  1. Файли cookie, наявні на обладнанні Користувача з будь-якої причини, можуть використовуватися ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. для надання Користувачеві персоналізованих опцій використання, для таргетування/розсилки інформації/реклами, яка показується Користувачеві, в статистичних і дослідницьких цілях, а також для поліпшення опцій Використання.
  2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, що застосовується для Використання можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.
  3. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. має право встановити, що надання певних опцій Використання можливе лише за умови, що прийом і отримання файлів cookie дозволені Користувачем.
  4. Структура файлу cookie, його зміст і технічні параметри визначаються на розсуд ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.
  5. Лічильники, розміщені ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. при використанні, можуть використовуватися для аналізу файлів cookie Користувача, для збору та обробки статистичної інформації та інших цілей. Технічні параметри роботи лічильників визначаються ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. і можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.
 7. ЗАХОДИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
  1. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.
  2. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. використовує для авторизації доступу до використання інформацію з профілю Користувача (логін і пароль, контрольнi секретне питання і відповідь). При цьому ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. має право надавати такі дані особам, зазначеним у ст.4 цього документа. Відповідальність за збереження даної інформації, включаючи логін і пароль, несе Користувач. Будь-які дії, вчинені з її Використанням, вважаються ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. досконалими Користувачем. Передача власного логіна і пароля Користувачем третім особам заборонена.У разі, якщо Користувачеві стали відомі логін і пароль іншого користувача, а також інша конфіденційна інформація про останнього, він зобов’язаний повідомити про це ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. і не використовувати відому йому зазначену інформацію.
  3. Доступ Користувача до Використання може викликати звернення на Інтернет-ресурси третіх осіб і завантаження з них програмного коду та / або графічних об’єктів (в тому числі, невидимих при відображенні Інтернет-сторінок браузером), використовуваних в рекламних цілях і з метою збору статистики. Власники названих ресурсів мають технічну можливість здійснювати збір інформації про Користувача і самостійно визначають умови її використання.
  4. Шляхом налаштування програмного забезпечення користувач має можливість заблокувати запити на графічні зображення, розміщені на серверах третіх осіб, однак це може призвести до втрати читаності і появи помилок при відображенні ресурсів. При переході користувачів зі сторінок Використання ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. на сторінки Інтернет-ресурсів третіх осіб Користувач самостійно визначає межі Використання інформації про них в рамках умов і правил, що визначаються власниками відповідних Інтернет-ресурсів.
  5. Інтернет-ресурси ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. можуть містити посилання на ресурси третіх осіб, на яких цей документ не поширюється. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. не несе відповідальності за дії третіх осіб, що використовують Інтернет-ресурси ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. у своїй діяльності. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. не несе відповідальності за належне забезпечення третіми особами захисту інформації про користувачів.У разі спільних партнерських проектів і сервісів ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. в офіційних документах останнього та/або документах партнерів, що визначають Використання відповідних Інтернет-ресурсів, має бути зазначено, як здійснюється обробка інформації про користувачів усіма партнерами, включаючи інформацію про те, хто зберігає і обробляє персональні дані користувачів.ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. не несе відповідальності за недотримання зазначеними особами вимог чинного законодавства Російської Федерації.
  6. Забезпечення безпеки персональних даних Користувача досягається шляхом моніторингу на визначення загроз безпеці персональних даних при їх обробці; застосування організаційних і технічних заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних при їх обробки; шляхом оцінки ефективності вжитих заходів щодо забезпечення безпеки персональних даних; шляхом виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних і прийняттям заходів щодо їх усунення; шляхом встановлення правил доступу до персональних даних; шляхом контролю за вживаними заходами щодо забезпечення безпеки персональних даних.
 8. ЗМІНА ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЗАСТОСОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
  1. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності.
  2. До цієї політики і відносин між Користувачем і ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd., що виникають у зв’язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право Російської Федерації.
 9. ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
  1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики Користувач має право направляти в ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. за адресою: 192148, Санкт-Петербург, вул. Ольги Берггольц, Д. 35, літер Б. і електронною адресою infо+981467@alles-good.ru
  2. Користувач сайту має права, що визначаються положеннями чинного законодавства РФ.
  3. При відвідуванні Інтернет-ресурсів ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. і використанні Користувач зобов’язаний: дотримуватися положень чинного законодавства Російської Федерації і цього документа; відшкодовувати збитки, понесені ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd., іншими Користувачами або третіми особами в результаті порушення Політики або законодавства Російської Федерації; дотримуватися положень документів, що регулюють використання, а також законодавство Російської Федерації; ознайомитися з усією інформацією юридичного характеру, розміщеної на сайті або доступною на ньому за допомогою посилань.
  4. Користувачеві при Використанні забороняється: публікувати і поширювати будь-яку інформацію, яка:
   • містить погрози, дискредитує, ображає, паплюжить честь і гідність або ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів сайту або третіх осіб;
   • є непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
   • містить сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами;
   • містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення;
   • пропагує та / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію расової переваги;
   • містить екстремістські матеріали;
   • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва щодо вчинення злочинних дій;порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства Російської Федерації.
   • порушує права суб’єктів персональних даних;
   • порушує права третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності;
   • носить шахрайський характер;
   • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
   • містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
  5. Користувачеві забороняється:
   • здійснювати масові розсилки повідомлень;
   • використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування технічних можливостей та обладнання ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd.;
   • публікувати і поширювати на сайті або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;
   • розміщувати на сайті комерційну та політичну рекламу;

УГОДА ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ОСНОВНI ПОНЯТТЯ

 • Користувач – фізична особа, відвідувач Сайту, який приймає умови цієї угоди. ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. – товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЛЕС», місце знаходження: РФ, 192148, Санкт-Петербург, вул. Ольги Берггольц, д. 35, літер Б.
 • Сайт — https://www.alles-good.ru
 • Під персональними даними – розуміється будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (громадянину). Тобто до такої інформації, зокрема, можна віднести: ПІБ, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, відомості про сімейний, соціальний, майновий стан, відомості про освіту, професії, доходи, відомості про стан здоров’я, а також іншу інформацію.
 • Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну) використання, передача (в тому числі передачу третім особам, не виключаючи транскордонну передачу, якщо необхідність в ньому виникла в ході виконання зобов’язань), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • Під автоматизованою обробкою персональних даних-обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.
 • Під блокуванням персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА ОБРОБЛЯЮТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО:

ФЗ «Про персональні дані” № 152-ФЗ.

Постановою Уряду Російської Федерації від 15.09.2008 № 687 «Про затвердження положення про особливості обробки персональних даних, здійснюваної без використання засобів автоматизації».</p>

Постановою Уряду Російської Федерації від 01.11.2012 № 1119 «Про затвердження вимог до захисту персональних даних при їх обробці в інформаційних системах персональних даних».</p>

Нормативними документами уповноважених органів.

Дія угоди поширюється на всі персональні дані Користувача, що обробляються в ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. із застосуванням засобів автоматизації і без застосування таких засобів.

Надаючи свої персональні дані, Користувач погоджується на їх обробку ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd..

ПЕРСОНАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ КОРИСТУВАЧА ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. ОБРОБЛЯЄ В НАСТУПНИХ ЦІЛЯХ:

Ідентифікація сторони в рамках сервісів, угод і договорів з ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd..

Надання Користувачеві персоналізованих сервісів і виконання угод і договорів.

Зв’язок з Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сервісів, виконання угод і договорів, а також обробка запитів і заявок від Користувача.

Поліпшення якості сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів.

Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

КОРИСТУВАЧ САЙТУ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО:

Реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) вказані їм добровільно.

Обробка персональних даних здійснюється за згодою Користувача на обробку його персональних даних.

Реєстраційні дані (у тому числі персональні дані) передаються в електронній формі по відкритих каналах зв’язку мережі «Інтернет».

Реєстраційні дані (в тому числі персональні дані) можуть бути використані ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. з метою просування товарів і послуг, шляхом здійснення прямих контактів з Користувачем за допомогою каналів зв’язку.

ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. виходить з того, що Користувач надає достовірну і достатню персональну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Користувача з його згоди, вираженого за допомогою здійснення ним дій, однозначно ідентифікують цього абонента і дозволяють достовірно встановити його волевиявлення на отримання повідомлення. Користувач має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови шляхом інформування

ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd.  про свою відмову по електронній пошті infо+981467@alles-good.ru

ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd.  має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем.

ПРИ ЦЬОМУ ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

Запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і/або передачу її третім особам, відповідно до п.4 ст. 16 Федерального закону «Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації».

ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. вживає необхідних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

До відносин між Користувачем і ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. застосовуються положення Російського законодавства.

У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача він повинен звернутися до ТОВ «АЛЛЕС» по телефону або іншим доступним способом. Усі спори, які виникають, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, при недосягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства РФ.

Визнання судом недійсності будь – якого положення цієї угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

ТОВ ALLES DEVELOPMENT Co. Ltd. має право вносити зміни до цієї угоди. При внесенні змін до актуальної редакції зазначається дата останнього оновлення. Нова редакція угоди набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією угоди.